freedom first.
Turkije treedt op tegen de fundamentele vrijheden en waarden. Gesprekken over toetreding tot de EU moeten nu stoppen!
Teken de petitie

Geachte m. Juncker, m. Tajani en m. Tusk,

Het is een algemeen bekend feit dat Turkije op grote schaal mensenrechten en fundamentele vrijheden schendt. 

Het is duidelijk dat deze schendingen onverenigbaar zijn met de kernwaarden van de Europese Unie. Het feit dat mensenrechten en fundamentele vrijheden het hart van de EU vormen wordt uitgedrukt in het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. In de preambule daarvan worden duidelijk de waarden van vrede, menselijke waardigheid en fundamentele vrijheden genoemd als cruciale waarden van de EU. 

De eenvoudige realiteit is dat Turkije publiekelijk en onbeschaamd praktisch al deze waarden en rechten schendt. Er is geen vrede omdat er een burgeroorlog wordt uitgevochten tegen de Koerden. Er is geen respect voor menselijke waardigheid in het uitvoeren van de wet, en ook de fundamentele vrijheden worden niet gerespecteerd: er is geen vrijheid van pers, meningsuiting of geloof. Er is ook geen gelijkheid; religieuze en etnische minderheden worden vervolgd en gediscrimineerd. De Europese Commissie heeft zelf toegegeven dat de democratie en de rechtsstaat worden geschonden in Turkije. Ook de organisaties Amnesty International en Human Rights Watch hebben duidelijke rapporten uitgebracht die dit bevestigen.

Toch zet de Europese Unie de toetredingsonderhandelingen voort, ondanks het feit dat Turkije niet voldoet aan de eerste voorwaarde voor toetreding tot de EU: "stabiele instellingen hebben die de democratie, de rechtsstaat, de mensenrechten en het respect voor en de bescherming van minderheden garanderen."

Daarom roept onze petitie de EU instellingen ertoe op om een politieke beslissing in gang te zetten die een einde maakt aan de toetredingsonderhandelingen met Turkije. Onder de organisaties die deze petitie indienen zijn ook organisaties bestaande uit minderheden die door Turkije onderdrukt worden.

Het is nu duidelijk dat de toetredingsonderhandelingen Turkije niet dichterbij de waarden van de Europese Unie zal brengen. Het tegenovergestelde gebeurt; onze waarden worden gedevalueerd omdat we ze niet als belangrijk genoeg beschouwen. Dit heeft angstaanjagende gevolgen voor allen die doelwit zijn van onderdrukkers, zoals we in Turkije zien gebeuren.

Wij geloven dat het cruciaal is voor de integriteit en geloofwaardigheid van het Europese project dat deze toetredingshandelingen zo snel mogelijk worden stopgezet.

We zien uit naar uw antwoord,

Signing the petition is no longer possible.

Waarom

Wij vinden het belangrijk dat u, als burger, uw stem laat horen door op te staan voor mensenrechten en fundamentele vrijheden. Deze rechten en vrijheden – onze gedeelde waarden – worden niet gerespecteerd in de huidige toetredingsonderhandelingen met Turkije. Dat is waarom wij deze petitie zijn gestart: om de burgers van de Europese Unie een stem te geven in het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad.

De huidige toetredingsonderhandelingen duren lang. Turkije voldoet bij lange na niet aan de voorwaarden voor lidmaatschap van de Europese Unie. In 1987 heeft Turkije voor het eerst een aanvraag gedaan voor volledig lidmaatschap van de Europese Unie. De uiteindelijke toetredingsonderhandelingen zijn pas gestart in 2005. Vandaag de dag zijn slechts 16 van de 35 onderhandelingshoofdstukken geopend – waarvan er slechts één voorlopig gesloten is. De reden waarom de onderhandelingen zo langzaam gaan? Turkije voldoet niet aan de voorwaarden. Het negeert de mensenrechten en fundamentele vrijheden en is nog verder achteruit gegaan sinds de recente mislukte staatsgreep.

  • Turkije schendt het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. Dit handvest geeft uitleg aan de mensenrechten en de fundamentele vrijheden die het hart van de EU vormen. Iedere potentiele lidstaat moet hier aan voldoen. De preambule van dit handvest stelt het volgende:

    "Zich bewust van haar geestelijke en morele erfgoed vestigt de Unie haar grondslag op de ondeelbare en universele waarden van menselijke waardigheid en van vrijheid, gelijkheid en solidariteit; zij berust op het beginsel van de democratie en het beginsel van de rechtsstaat. Zij stelt de mens centraal in haar optreden door het burgerschap van de Unie in te stellen en een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid tot stand te brengen.

    De Unie draagt bij aan de instandhouding en de ontwikkeling van deze gemeenschappelijke waarden, met inachtneming van de verscheidenheid van de culturen en tradities van de volkeren van Europa, alsmede van de nationale identiteit van de lidstaten en van hun staatsinrichting op nationaal, regionaal en lokaal niveau; zij tracht een evenwichtige en duurzame ontwikkeling te bevorderen en verzekert het vrije verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal, alsmede de vrijheid van vestiging."

    Turkije schendt publiekelijk en onbeschaamd praktisch al deze waarden en rechten. Er is geen vrede omdat er een burgeroorlog wordt uitgevochten tegen de Koerden. Er is geen persvrijheid omdat kritische kranten worden opgeheven en journalisten vervolgd. Er is geen vrijheid van meningsuiting en geloof omdat Gülenisten en aanhangers van andere religies dan de islam allen stelselmatig discriminatie ondervinden. Er is geen gelijkheid: religieuze en etnische minderheden worden vervolgd en gediscrimineerd. Kortom, er is geen enkel respect voor menselijke waardigheid of vrijheid.

  • Turkije schendt de eerste voorwaarden voor toetreding tot de EU, namelijk "stabiele instellingen hebben die de democratie, de rechtsstaat, de mensenrechten en het respect voor en de bescherming van minderheden garanderen." Het Verdrag van de Europese Unie stelt dat ieder Europees land een aanvraag voor lidmaatschap mag doen als het de democratische waarden van de EU respecteert en zich toewijdt aan het bevorderen daarvan.

    De Europese Commissie heeft toegegeven dat de democratie en rechtsstaat worden geschonden in Turkije. Grote organisaties voor mensenrechten zijn tot dezelfde conclusie gekomen bij het beoordelen van Turkije. Beiden Amnesty International en Human Rights Watch hebben hierover duidelijke rapporten uitgebracht. De toetredingsonderhandelingen zijn echter nog steeds niet stopgezet.

Veel burgers van de Europese Unie verafschuwen wat er gebeurt maar voelen zich machteloos er iets aan te doen. Deze petitie wil de burgers van de EU een stem geven in het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad. Zij moeten zien dat wij niet accepteren dat onze gedeelde waarden niet gerespecteerd worden.

De toetredingsonderhandelingen van de EU met Turkije moeten onmiddellijk worden stopgezet.

Laat uw stem horen door de petitie te ondertekenen. Laten we samen opstaan voor onze kernwaarden en zo laten zien dat we eensgezind zijn in het opstaan voor menselijke waardigheid en vrijheid voor allen!

Wie

Het initiatief voor deze petitie ligt bij de European Christian Political Movement (ECPM) en haar leden. ECPM is een Europese politieke partijen met leden in het Europees Parlement en in 14 nationale parlementen binnen de Europese Unie.

ECPM ziet vrijheid als een kernwaarde van het christelijk geloof. De huidige visie van de Europese Unie op vrijheid is geworden zoals zij is door Judeo-christelijke en humanistische waarden. ECPM gelooft dat ieder land dat geen respect heeft voor kernwaarden zoals vrijheid van pers, geloof en meningsuiting niet de mogelijkheid moet hebben om toe te treden tot de Europese Unie.

Voor meer informatie over ECPM kunt u onze website bezoeken: http://www.ecpm.nl.

Voor informatie over onze andere partners kunt u hieronder op hun naam klikken.

Vertel het verder