Waarom

Wij vinden het belangrijk dat u, als burger, uw stem laat horen door op te staan voor mensenrechten en fundamentele vrijheden. Deze rechten en vrijheden – onze gedeelde waarden – worden niet gerespecteerd in de huidige toetredingsonderhandelingen met Turkije. Dat is waarom wij deze petitie zijn gestart: om de burgers van de Europese Unie een stem te geven in het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad.

De huidige toetredingsonderhandelingen duren lang. Turkije voldoet bij lange na niet aan de voorwaarden voor lidmaatschap van de Europese Unie. In 1987 heeft Turkije voor het eerst een aanvraag gedaan voor volledig lidmaatschap van de Europese Unie. De uiteindelijke toetredingsonderhandelingen zijn pas gestart in 2005. Vandaag de dag zijn slechts 16 van de 35 onderhandelingshoofdstukken geopend – waarvan er slechts één voorlopig gesloten is. De reden waarom de onderhandelingen zo langzaam gaan? Turkije voldoet niet aan de voorwaarden. Het negeert de mensenrechten en fundamentele vrijheden en is nog verder achteruit gegaan sinds de recente mislukte staatsgreep.

  • Turkije schendt het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. Dit handvest geeft uitleg aan de mensenrechten en de fundamentele vrijheden die het hart van de EU vormen. Iedere potentiele lidstaat moet hier aan voldoen. De preambule van dit handvest stelt het volgende:

    "Zich bewust van haar geestelijke en morele erfgoed vestigt de Unie haar grondslag op de ondeelbare en universele waarden van menselijke waardigheid en van vrijheid, gelijkheid en solidariteit; zij berust op het beginsel van de democratie en het beginsel van de rechtsstaat. Zij stelt de mens centraal in haar optreden door het burgerschap van de Unie in te stellen en een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid tot stand te brengen.

    De Unie draagt bij aan de instandhouding en de ontwikkeling van deze gemeenschappelijke waarden, met inachtneming van de verscheidenheid van de culturen en tradities van de volkeren van Europa, alsmede van de nationale identiteit van de lidstaten en van hun staatsinrichting op nationaal, regionaal en lokaal niveau; zij tracht een evenwichtige en duurzame ontwikkeling te bevorderen en verzekert het vrije verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal, alsmede de vrijheid van vestiging."

    Turkije schendt publiekelijk en onbeschaamd praktisch al deze waarden en rechten. Er is geen vrede omdat er een burgeroorlog wordt uitgevochten tegen de Koerden. Er is geen persvrijheid omdat kritische kranten worden opgeheven en journalisten vervolgd. Er is geen vrijheid van meningsuiting en geloof omdat Gülenisten en aanhangers van andere religies dan de islam allen stelselmatig discriminatie ondervinden. Er is geen gelijkheid: religieuze en etnische minderheden worden vervolgd en gediscrimineerd. Kortom, er is geen enkel respect voor menselijke waardigheid of vrijheid.

  • Turkije schendt de eerste voorwaarden voor toetreding tot de EU, namelijk "stabiele instellingen hebben die de democratie, de rechtsstaat, de mensenrechten en het respect voor en de bescherming van minderheden garanderen." Het Verdrag van de Europese Unie stelt dat ieder Europees land een aanvraag voor lidmaatschap mag doen als het de democratische waarden van de EU respecteert en zich toewijdt aan het bevorderen daarvan.

    De Europese Commissie heeft toegegeven dat de democratie en rechtsstaat worden geschonden in Turkije. Grote organisaties voor mensenrechten zijn tot dezelfde conclusie gekomen bij het beoordelen van Turkije. Beiden Amnesty International en Human Rights Watch hebben hierover duidelijke rapporten uitgebracht. De toetredingsonderhandelingen zijn echter nog steeds niet stopgezet.

Veel burgers van de Europese Unie verafschuwen wat er gebeurt maar voelen zich machteloos er iets aan te doen. Deze petitie wil de burgers van de EU een stem geven in het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad. Zij moeten zien dat wij niet accepteren dat onze gedeelde waarden niet gerespecteerd worden.

De toetredingsonderhandelingen van de EU met Turkije moeten onmiddellijk worden stopgezet.

Laat uw stem horen door de petitie te ondertekenen. Laten we samen opstaan voor onze kernwaarden en zo laten zien dat we eensgezind zijn in het opstaan voor menselijke waardigheid en vrijheid voor allen!