freedom first.
Turcja narusza fundamentalne wolności i wartości. Najwyższy czas wstrzymać wszystkie rozmowy dotyczące wstąpienia Turcji do Unii Europejskiej !
Podpisz petycje

Szanowni Panowie Juncker, Tajani i Tusk,

Jest faktem powszechnie znanym,że Turcja na wielką skalę narusza fundamentalne wolności i prawa człowieka.

To oczywiste,że działania te niezgodne są z podstawowymi wartościami Unii Europejskiej. To,że prawa i wolności człowieka stanowią jądro Unii Europejskiej, wybrzmiewa dobitnie w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej. W preambule tego dokumentu wyraźnie zaznaczono,że pokój, godność ludzka oraz fundamentalne wolności ludzkie to najważniejsze wartości UE.

W rzeczywistości Turcja narusza publicznie i bez poczucia wstydu niemal wszystkie te wartości. Brak pokoju bo prowadzona jest przeciw Kurdom wojna domowa. Brak poszanowania godności ludzkiej w wykonywanym prawie oraz nierespektowanie podstawowych wolności: brak wolności prasy, swobodnej wymiany myśli oraz swobód religijnych. Mniejszości etniczne i religijne są prześladowane i dyskryminowane. Nawet Komisja Europejska przyznała,że demokracja i praworządność są w Turcji łamane. Także takie organizacje jak Amnesty International i Human Rights Watch wydały raporty wyraźnie potwierdzające te fakty.

Mimo to Unia Europejska nadal kontynuuje negocjacje dotyczące wstąpienia Turcji do Unii Europejskiej pomimo,iż kraj ten nie spełnia podstawowego kryterium: „stabilne instytucje to takie, które gwarantują demokrację, praworządność, poszanowanie praw ludzkich i ochronę mniejszości”.

Dlatego nasza petycja wzywa instytucje Unii Europejskiej do podjęcia politycznej decyzji o zaprzestaniu kontynuowania negocjacji dotyczących wstąpienia Turcji do UE. Wśród organizacji wnoszących tę petycję znajdują się również te, składające się z mniejszości prześladowanych w Turcji.

To jasne,że negocjacje te nie przybliżą Turcji do wartości Unii Europejskiej. Przeciwnie, nasze wartości zostaną zdewaluowane ponieważ my sami nie potrafimy okazać jak bardzo są one ważne. To ma przerażające skutki dla prześladowanych w Turcji, co możemy już zaobserwować.

Uważamy,że możliwie szybkie przerwanie negocjacji dotyczących wstąpienia Turcji do UE ma decydujące znaczenie dla zachowania integralności i wiarygodności całego projektu europejskiego.

Liczymy na Państwa głos,

Signing the petition is no longer possible.

czemu

Uważamy,że to bardzo ważne aby Państwa głos w obronie praw człowieka i wolności podstawowych jako obywatela, stał się słyszalny. Te fundamentalne prawa i wolności nie są respektowane podczas trwających obecnie negocjacji z Turcją. Stąd nasza petycja: chcemy aby obywatele wyrazili swoje zdanie w Parlamencie Europejskim, Komisji Europejskiej i Radzie Europy.

Obecne negocjacje z Turcja trwają już długo. Turcji brakuje bardzo wiele do spełnienia warunków członkostwa w Unii Europejskiej. W 1987 roku kraj ten po raz pierwszy zaczął się ubiegać o pełne członkostwo w UE. Ostateczne negocjacje rozpoczęto w 2005 roku. Na dzień dzisiejszy zaledwie 16 z 35 części traktatu negocjacyjnego zostało rozpoczętych i tylko jeden zamknięty. Jaka jest przyczyna tak długiego procesu negocjacyjnego ? Turcja nie spełnia warunków. Ignoruje prawa człowieka i wolności podstawowe a sytuacja uległa dalszemu pogorszeniu po niedawnym, nieudanym zamachu stanu.

* Turcja narusza Kartę Praw Podstawowych, która definiuje prawa człowieka i wolności podstawowe, stanowiące serce UE. Każdy potencjalny członek UE musi je spełniać. Preambula tego dokumentu stanowi:

„Świadoma swego duchowo-religijnego i moralnego dziedzictwa, Unia jest zbudowana na niepodzielnych, powszechnych wartościach godności ludzkiej, wolności, równości i solidarności; opiera się na zasadach demokracji i państwa prawnego. Poprzez ustanowienie obywatelstwa Unii oraz stworzenie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości stawia jednostkę w centrum swych działań.

Unia przyczynia się do ochrony i rozwoju tych wspólnych wartości, szanując przy tym różnorodność kultur i tradycji narodów Europy, jak również tożsamość narodową Państw Członkowskich i organizację ich władz publicznych na poziomach: krajowym, regionalnym i lokalnym; dąży do wspierania zrównoważonego i stałego rozwoju oraz zapewnia swobodny przepływ osób, towarów, usług i kapitału oraz swobodę przedsiębiorczości”.

Turcja łamie publicznie i bez poczucia wstydu praktycznie niemal wszystkie te prawa i wolności. Nie ma pokoju ponieważ toczy się wojna domowa z Kurdami. Nie ma wolności prasy bo tytuły piszących krytycznie gazet są zamykane a dziennikarze prześladowani. Nie ma wolności słowa i przekonań bo guleniści a także wyznawcy innych religii niż islam są systematycznie dyskryminowani. Nie ma równości: mniejszości religijne i etniczne cierpią z powodu dyskryminacji i prześladowań. Reasumując: panuje całkowity brak szacunku dla ludzkiej godności i wolności.

* Turcja narusza warunki konieczne do przystąpienia do Unii Europejskiej takie jak „stabilność instytucji gwarantujących demokrację, rządy prawa, prawa człowieka oraz poszanowanie i ochronę mniejszości.” Traktat o Unii Europejskiej stanowi, że każde państwo europejskie może ubiegać się o członkostwo, jeśli szanuje wartości demokratyczne UE i obiecuje je wspierać.

Komisja Europejska przyznała, że w Turcji łamana jest praworządność i zasady demokracji. Główne organizacje praw człowieka doszły do tego samego wniosku przy ocenie Turcji. Zarówno Amnesty International i Human Rights Watch wydały w tej sprawie jednoznaczne raporty. Jednak negocjacje akcesyjne trwają nadal.

Wielu obywateli Unii Europejskiej potępia to co się dzieje ale czują się bezsilni. Ta petycja chce dać obywatelom UE prawo głosu w Parlamencie Europejskim, Komisji Europejskiej i Radzie Europejskiej. Oni powinni zobaczyć, że nie akceptujemy faktu, że nasze wspólne wartości nie są szanowane.

Negocjacje akcesyjne z Turcja muszą zostać natychmiast przerwane.

Sprawcie Państwo aby Wasz głos był słyszalny poprzez podpisanie petycji. Stańmy razem w obronie naszych podstawowych wartości i pokażmy, że jesteśmy zjednoczeni w obronie ludzkiej godności i wolności dla wszystkich !

KIM JESTEŚMY

Petycja powstała z inicjatywy European Christian Political Movement (ECPM) czyli Chrześcijańskiego Europejskiego Ruchu Politycznego oraz jego członków. ECPM jest europejską partią polityczną mającą swoich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim oraz 14 narodowych parlamentach krajów UE.

ECPM uważa, że wolność stanowi podstawową wartość religii chrześcijańskiej. Obecna wizja Unii Europejskiej oparta jest na wolności właśnie dzięki judeo-chrześcijańskim i humanistycznym wartościom. ECPM uważa, że każdy kraj, który nie ma szacunku dla podstawowych wartości, takich jak wolność prasy, religii i swobodnej wymiany myśli, nie powinien mieć prawa do bycia członkiem Unii Europejskiej. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie: www.ecpm.info

Aby uzyskać więcej informacji o naszych partnerach prosimy kliknąć na ich tytułach.

Uwaga: Od 2010 roku działalność ECPM jest wspierana finansowo przez Parlament Europejski. Odpowiedzialność za wszelkie komunikaty lub publikacje, w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek nośniku, spoczywa na ECPM. Parlament Europejski nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nich zawartych.

Ta strona powstała z inicjatywy ECPM.

Przekaż dalej