czemu

Uważamy,że to bardzo ważne aby Państwa głos w obronie praw człowieka i wolności podstawowych jako obywatela, stał się słyszalny. Te fundamentalne prawa i wolności nie są respektowane podczas trwających obecnie negocjacji z Turcją. Stąd nasza petycja: chcemy aby obywatele wyrazili swoje zdanie w Parlamencie Europejskim, Komisji Europejskiej i Radzie Europy.

Obecne negocjacje z Turcja trwają już długo. Turcji brakuje bardzo wiele do spełnienia warunków członkostwa w Unii Europejskiej. W 1987 roku kraj ten po raz pierwszy zaczął się ubiegać o pełne członkostwo w UE. Ostateczne negocjacje rozpoczęto w 2005 roku. Na dzień dzisiejszy zaledwie 16 z 35 części traktatu negocjacyjnego zostało rozpoczętych i tylko jeden zamknięty. Jaka jest przyczyna tak długiego procesu negocjacyjnego ? Turcja nie spełnia warunków. Ignoruje prawa człowieka i wolności podstawowe a sytuacja uległa dalszemu pogorszeniu po niedawnym, nieudanym zamachu stanu.

* Turcja narusza Kartę Praw Podstawowych, która definiuje prawa człowieka i wolności podstawowe, stanowiące serce UE. Każdy potencjalny członek UE musi je spełniać. Preambula tego dokumentu stanowi:

„Świadoma swego duchowo-religijnego i moralnego dziedzictwa, Unia jest zbudowana na niepodzielnych, powszechnych wartościach godności ludzkiej, wolności, równości i solidarności; opiera się na zasadach demokracji i państwa prawnego. Poprzez ustanowienie obywatelstwa Unii oraz stworzenie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości stawia jednostkę w centrum swych działań.

Unia przyczynia się do ochrony i rozwoju tych wspólnych wartości, szanując przy tym różnorodność kultur i tradycji narodów Europy, jak również tożsamość narodową Państw Członkowskich i organizację ich władz publicznych na poziomach: krajowym, regionalnym i lokalnym; dąży do wspierania zrównoważonego i stałego rozwoju oraz zapewnia swobodny przepływ osób, towarów, usług i kapitału oraz swobodę przedsiębiorczości”.

Turcja łamie publicznie i bez poczucia wstydu praktycznie niemal wszystkie te prawa i wolności. Nie ma pokoju ponieważ toczy się wojna domowa z Kurdami. Nie ma wolności prasy bo tytuły piszących krytycznie gazet są zamykane a dziennikarze prześladowani. Nie ma wolności słowa i przekonań bo guleniści a także wyznawcy innych religii niż islam są systematycznie dyskryminowani. Nie ma równości: mniejszości religijne i etniczne cierpią z powodu dyskryminacji i prześladowań. Reasumując: panuje całkowity brak szacunku dla ludzkiej godności i wolności.

* Turcja narusza warunki konieczne do przystąpienia do Unii Europejskiej takie jak „stabilność instytucji gwarantujących demokrację, rządy prawa, prawa człowieka oraz poszanowanie i ochronę mniejszości.” Traktat o Unii Europejskiej stanowi, że każde państwo europejskie może ubiegać się o członkostwo, jeśli szanuje wartości demokratyczne UE i obiecuje je wspierać.

Komisja Europejska przyznała, że w Turcji łamana jest praworządność i zasady demokracji. Główne organizacje praw człowieka doszły do tego samego wniosku przy ocenie Turcji. Zarówno Amnesty International i Human Rights Watch wydały w tej sprawie jednoznaczne raporty. Jednak negocjacje akcesyjne trwają nadal.

Wielu obywateli Unii Europejskiej potępia to co się dzieje ale czują się bezsilni. Ta petycja chce dać obywatelom UE prawo głosu w Parlamencie Europejskim, Komisji Europejskiej i Radzie Europejskiej. Oni powinni zobaczyć, że nie akceptujemy faktu, że nasze wspólne wartości nie są szanowane.

Negocjacje akcesyjne z Turcja muszą zostać natychmiast przerwane.

Sprawcie Państwo aby Wasz głos był słyszalny poprzez podpisanie petycji. Stańmy razem w obronie naszych podstawowych wartości i pokażmy, że jesteśmy zjednoczeni w obronie ludzkiej godności i wolności dla wszystkich !