freedom first.
Turecko porušuje základné slobody a koná v rozpore s našimi hodnotami. Jednania o vstupe do EÚ musia byť okamžite ukončené!
Podpíšte petíciu!

Vážení pán Juncker, pán Schulz/Tajani a pán Tusk,

Je všeobecne známe, že Turecko vo veľkej miere porušuje ľudské práva a základne slobody.

Je jasné, že ich porušovanie je nezlučiteľné so základnými hodnotami EÚ. Skutočnosť, že ľudské práva a základné slobody sú v samotnom centre záujmu EÚ je vyjadrená v Charte základných práv EÚ. V preambule sa ako kľúčové hodnoty uvádzajú najmä mier, ľudská dôstojnosť a základné slobody.

Turecko otvorene a nehanebne porušuje prakticky všetky tieto hodnoty a práva. V krajine nepanuje mier, keďže sa vedie občianska vojna proti Kurdom. Pri presadzovaní zákonov sa nerešpektuje ľudská dôstojnosť. Neexistuje sloboda tlače, prejavu a vierovyznania. Neexistuje rovnosť náboženských a etnických menšín, ktoré sú prenasledované a diskriminované. Európska Komisia priznala, že sa v krajine porušuje demokracia a právo zákona. Správy organizácií Amnesty International a Human Rights Watch sa s týmto hodnotením zhodujú.

Napriek tomu EÚ pokračuje v prístupových rokovaniach, bez ohľadu na to, že Turecko porušuje základné podmienky prijatia do EÚ, ktorými sú: stabilita inštitúcií zaručujúcich demokraciu, právny štát, ľudské práva a rešpektovanie a ochrana menšín;

Naša petícia preto žiada, aby inštitúcie prijali politické rozhodnutie ukončiť prístupové rokovania s Tureckom. Organizácie predkladajúce túto petíciu zahŕňajú skupiny menšín utláčaných v Turecku.

Je zrejmé, že prístupové rokovania neprivedú Turecko k dodržiavaniu hodnôt EÚ. Deje sa pravý opak. Naše hodnoty sú degradované, keďže ich pri vyjednávaniach s Tureckom nepovažujeme za dostatočne dôležité. To má hrozivé následky najmä pre utláčaných, ako to vidíme dnes v Turecku.

Sme presvedčení, že pre zachovanie charakternosti a dôveryhodnosti európskeho projektu je nevyhnutné zastaviť rokovania v čo najkratšom čase.  

Vopred ďakujeme za Vašu odpoveď.

Signing the petition is no longer possible.

PREČO

Myslíme si, že je dôležité, aby sme sa ako občania verejne postavili za dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd. Tieto spoločné hodnoty sa v prebiehajúcom procese prístupových rokovaní s Tureckom nedodržiavajú. Petíciu sme iniciovali, aby sme Európskemu parlamentu a Európskej komisii predložili názor občanov Európskej únie. 

Súčasné prístupové rokovania trvajú už veľmi dlho. Turecko ani zďaleka nespĺňa požiadavky pre vstup do Európskej únie. V roku 1987 požiadalo Turecko o plné členstvo v Európskej únii po prvýkrát. Prístupové rokovania začali až v roku 2005. Doteraz bolo otvorených len 16 z 35 prístupových kapitol, z ktorých je jedna dočasne zatvorená. Prečo rokovania napredujú tak pomaly? Turecko nespĺňa požiadavky. Zanedbáva ľudské práva a základné slobody a situácia sa len zhoršila po nedávnom neúspešnom pokuse o štátny prevrat.

- Turecko porušuje Chartu základných práv Európskej únie. Tá obsahuje ľudské práva a základné slobody, ktoré sú v samom strede záujmu EÚ a každý potenciálny členský štát ich musí dodržovať. V preambule Charty sa uvádza:

Pamätajúc na svoje duchovné a morálne dedičstvo, je Únia založená na nedeliteľných a univerzálnych hodnotách ľudskej dôstojnosti, slobody, rovnosti a solidarity; je založená na zásadách demokracie a právneho štátu. Do stredobodu svojej činnosti stavia človeka, a to zavedením občianstva Únie a vytvorením priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.

Únia prispieva k zachovaniu a rozvoju týchto spoločných hodnôt pri rešpektovaní rozmanitosti kultúr a tradícií národov Európy, ako aj národnej identity členských štátov a organizácie ich orgánov verejnej moci na ústrednej, regionálnej a miestnej úrovni; usiluje sa podporovať vyvážený a trvalo udržateľný rozvoj a zabezpečuje voľný pohyb osôb, služieb, tovaru a kapitálu, ako aj slobodu usadiť sa.”

- Turecko otvorene a nehanebne porušuje prakticky všetky tieto hodnoty a práva. V krajine nepanuje mier, keďže sa vedie občianska vojna proti Kurdom. Neexistuje sloboda tlače, kritizujúca tlač je zatváraná a novinári sú prenasledovaní. Neexistuje sloboda prejavu alebo rovnosť náboženských a etnických menšín, Gülenisti a náboženstvá iné ako islam pravidelne čelia diskriminácii. Neexistuje rovnosť, keďže etnické menšiny sú prenasledované a diskriminované. Neexistuje tak žiadna úcta k ľudskej dôstojnosti a slobode.

 - Turecko porušuje prvé podmienky pre vstup do EÚ, ktorými sú: stabilita inštitúcií zaručujúcich demokraciu, právny štát, ľudské práva a rešpektovanie a ochrana menšín. Zmluva o Európskej únii uvádza, že každá európska krajina môže požiadať o členstvo v prípade, že dodržuje demokratické hodnoty EÚ a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Európska komisia priznala, že v Turecku dochádza k porušovaniu demokracie a právneho štátu. Najvýznamnejšie ľudskoprávne organizácie prišli k rovnakým záverom pri hodnotení Turecka. Publikované hodnotiace správy Amnesty International a Human Rights Watch hovoria jasne. Napriek tomu prístupové rokovania ešte neboli zastavené.

Mnohí občania EÚ majú odpor k súčasnému dianiu, cítia sa však bezradní pokiaľ ide o zastavenie tohto procesu. Táto petícia má za cieľ vyjadriť názor občanov EÚ Európskemu parlamentu a Európskej komisii. Musia vidieť, že nedodržiavanie našich spoločných hodnôt odmietame.

Rokovania o prístupe Turecka do EÚ sa musia okamžite ukončiť.

Vyjadrite svoj názor podpísaním tejto petície. Obráňme hodnoty na ktorých nám záleží a ukážme, že spolu veríme v  hodnotu ľudskej dôstojnosti a slobody pre všetkých!

KTO

Túto petíciu iniciovalo Európske kresťanské politické hnutie (ECPM) a jeho členovia. ECPM je európskou politickou stranou, jej členovia sú poslancami Európskeho parlamentu a 14 národných parlamentov v Európskej únii.
ECPM považuje slobodu za kľúčovú hodnotu kresťanskej viery. Súčasný postoj Európskej únii k slobode je postavený na žido-kresťanských a humanistických hodnotách. ECPM verí, že každá krajina nerešpektujúca kľúčové hodnoty slobody tlače, vierovyznania a prejavu by nemala mať možnosť stať sa členskou krajinou Európskej únie.

Pre viac informácií, prosím, navštívte www.ecpm.info
Pre viac informácií o našich partneroch, prosím, kliknite na ich mená.

Odvolanie: Od roku 2010 sú aktivity ECPM finančne podporované Európskym parlamentom. ECMP má plnú zodpovednosť za akúkoľvek komunikáciu alebo zverejnenia, v akejkoľvek podobe a v akomkoľvek médiu. Európsky parlament nenesie žiadnu zodpovednosť za použitie hore uvedných informácií.

 Internetová stránka vznikla ako iniciatíva ECPM.

Spread the word