PREČO

Myslíme si, že je dôležité, aby sme sa ako občania verejne postavili za dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd. Tieto spoločné hodnoty sa v prebiehajúcom procese prístupových rokovaní s Tureckom nedodržiavajú. Petíciu sme iniciovali, aby sme Európskemu parlamentu a Európskej komisii predložili názor občanov Európskej únie. 

Súčasné prístupové rokovania trvajú už veľmi dlho. Turecko ani zďaleka nespĺňa požiadavky pre vstup do Európskej únie. V roku 1987 požiadalo Turecko o plné členstvo v Európskej únii po prvýkrát. Prístupové rokovania začali až v roku 2005. Doteraz bolo otvorených len 16 z 35 prístupových kapitol, z ktorých je jedna dočasne zatvorená. Prečo rokovania napredujú tak pomaly? Turecko nespĺňa požiadavky. Zanedbáva ľudské práva a základné slobody a situácia sa len zhoršila po nedávnom neúspešnom pokuse o štátny prevrat.

- Turecko porušuje Chartu základných práv Európskej únie. Tá obsahuje ľudské práva a základné slobody, ktoré sú v samom strede záujmu EÚ a každý potenciálny členský štát ich musí dodržovať. V preambule Charty sa uvádza:

Pamätajúc na svoje duchovné a morálne dedičstvo, je Únia založená na nedeliteľných a univerzálnych hodnotách ľudskej dôstojnosti, slobody, rovnosti a solidarity; je založená na zásadách demokracie a právneho štátu. Do stredobodu svojej činnosti stavia človeka, a to zavedením občianstva Únie a vytvorením priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.

Únia prispieva k zachovaniu a rozvoju týchto spoločných hodnôt pri rešpektovaní rozmanitosti kultúr a tradícií národov Európy, ako aj národnej identity členských štátov a organizácie ich orgánov verejnej moci na ústrednej, regionálnej a miestnej úrovni; usiluje sa podporovať vyvážený a trvalo udržateľný rozvoj a zabezpečuje voľný pohyb osôb, služieb, tovaru a kapitálu, ako aj slobodu usadiť sa.”

- Turecko otvorene a nehanebne porušuje prakticky všetky tieto hodnoty a práva. V krajine nepanuje mier, keďže sa vedie občianska vojna proti Kurdom. Neexistuje sloboda tlače, kritizujúca tlač je zatváraná a novinári sú prenasledovaní. Neexistuje sloboda prejavu alebo rovnosť náboženských a etnických menšín, Gülenisti a náboženstvá iné ako islam pravidelne čelia diskriminácii. Neexistuje rovnosť, keďže etnické menšiny sú prenasledované a diskriminované. Neexistuje tak žiadna úcta k ľudskej dôstojnosti a slobode.

 - Turecko porušuje prvé podmienky pre vstup do EÚ, ktorými sú: stabilita inštitúcií zaručujúcich demokraciu, právny štát, ľudské práva a rešpektovanie a ochrana menšín. Zmluva o Európskej únii uvádza, že každá európska krajina môže požiadať o členstvo v prípade, že dodržuje demokratické hodnoty EÚ a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Európska komisia priznala, že v Turecku dochádza k porušovaniu demokracie a právneho štátu. Najvýznamnejšie ľudskoprávne organizácie prišli k rovnakým záverom pri hodnotení Turecka. Publikované hodnotiace správy Amnesty International a Human Rights Watch hovoria jasne. Napriek tomu prístupové rokovania ešte neboli zastavené.

Mnohí občania EÚ majú odpor k súčasnému dianiu, cítia sa však bezradní pokiaľ ide o zastavenie tohto procesu. Táto petícia má za cieľ vyjadriť názor občanov EÚ Európskemu parlamentu a Európskej komisii. Musia vidieť, že nedodržiavanie našich spoločných hodnôt odmietame.

Rokovania o prístupe Turecka do EÚ sa musia okamžite ukončiť.

Vyjadrite svoj názor podpísaním tejto petície. Obráňme hodnoty na ktorých nám záleží a ukážme, že spolu veríme v  hodnotu ľudskej dôstojnosti a slobody pre všetkých!