freedom first.
Turecko porušuje základné slobody a koná v rozpore s našimi hodnotami. Jednania o vstupe do EÚ musia byť okamžite ukončené!
Podpíšte petíciu!

Vážení pán Juncker, pán Schulz/Tajani a pán Tusk,

Je všeobecne známe, že Turecko vo veľkej miere porušuje ľudské práva a základne slobody.

Je jasné, že ich porušovanie je nezlučiteľné so základnými hodnotami EÚ. Skutočnosť, že ľudské práva a základné slobody sú v samotnom centre záujmu EÚ je vyjadrená v Charte základných práv EÚ. V preambule sa ako kľúčové hodnoty uvádzajú najmä mier, ľudská dôstojnosť a základné slobody.

Turecko otvorene a nehanebne porušuje prakticky všetky tieto hodnoty a práva. V krajine nepanuje mier, keďže sa vedie občianska vojna proti Kurdom. Pri presadzovaní zákonov sa nerešpektuje ľudská dôstojnosť. Neexistuje sloboda tlače, prejavu a vierovyznania. Neexistuje rovnosť náboženských a etnických menšín, ktoré sú prenasledované a diskriminované. Európska Komisia priznala, že sa v krajine porušuje demokracia a právo zákona. Správy organizácií Amnesty International a Human Rights Watch sa s týmto hodnotením zhodujú.

Napriek tomu EÚ pokračuje v prístupových rokovaniach, bez ohľadu na to, že Turecko porušuje základné podmienky prijatia do EÚ, ktorými sú: stabilita inštitúcií zaručujúcich demokraciu, právny štát, ľudské práva a rešpektovanie a ochrana menšín;

Naša petícia preto žiada, aby inštitúcie prijali politické rozhodnutie ukončiť prístupové rokovania s Tureckom. Organizácie predkladajúce túto petíciu zahŕňajú skupiny menšín utláčaných v Turecku.

Je zrejmé, že prístupové rokovania neprivedú Turecko k dodržiavaniu hodnôt EÚ. Deje sa pravý opak. Naše hodnoty sú degradované, keďže ich pri vyjednávaniach s Tureckom nepovažujeme za dostatočne dôležité. To má hrozivé následky najmä pre utláčaných, ako to vidíme dnes v Turecku.

Sme presvedčení, že pre zachovanie charakternosti a dôveryhodnosti európskeho projektu je nevyhnutné zastaviť rokovania v čo najkratšom čase.  

Vopred ďakujeme za Vašu odpoveď.

Vyplňte, prosím, nasledovný formulár:

PREČO

Myslíme si, že je dôležité, aby sme sa ako občania verejne postavili za dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd. Tieto spoločné hodnoty sa v prebiehajúcom procese prístupových rokovaní s Tureckom nedodržiavajú. Petíciu sme iniciovali, aby sme Európskemu parlamentu a Európskej komisii predložili názor občanov Európskej únie. 

Súčasné prístupové rokovania trvajú už veľmi dlho. Turecko ani zďaleka nespĺňa požiadavky pre vstup do Európskej únie. V roku 1987 požiadalo Turecko o plné členstvo v Európskej únii po prvýkrát. Prístupové rokovania začali až v roku 2005. Doteraz bolo otvorených len 16 z 35 prístupových kapitol, z ktorých je jedna dočasne zatvorená. Prečo rokovania napredujú tak pomaly? Turecko nespĺňa požiadavky. Zanedbáva ľudské práva a základné slobody a situácia sa len zhoršila po nedávnom neúspešnom pokuse o štátny prevrat.

- Turecko porušuje Chartu základných práv Európskej únie. Tá obsahuje ľudské práva a základné slobody, ktoré sú v samom strede záujmu EÚ a každý potenciálny členský štát ich musí dodržovať. V preambule Charty sa uvádza:

Pamätajúc na svoje duchovné a morálne dedičstvo, je Únia založená na nedeliteľných a univerzálnych hodnotách ľudskej dôstojnosti, slobody, rovnosti a solidarity; je založená na zásadách demokracie a právneho štátu. Do stredobodu svojej činnosti stavia človeka, a to zavedením občianstva Únie a vytvorením priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.

Únia prispieva k zachovaniu a rozvoju týchto spoločných hodnôt pri rešpektovaní rozmanitosti kultúr a tradícií národov Európy, ako aj národnej identity členských štátov a organizácie ich orgánov verejnej moci na ústrednej, regionálnej a miestnej úrovni; usiluje sa podporovať vyvážený a trvalo udržateľný rozvoj a zabezpečuje voľný pohyb osôb, služieb, tovaru a kapitálu, ako aj slobodu usadiť sa.”

- Turecko otvorene a nehanebne porušuje prakticky všetky tieto hodnoty a práva. V krajine nepanuje mier, keďže sa vedie občianska vojna proti Kurdom. Neexistuje sloboda tlače, kritizujúca tlač je zatváraná a novinári sú prenasledovaní. Neexistuje sloboda prejavu alebo rovnosť náboženských a etnických menšín, Gülenisti a náboženstvá iné ako islam pravidelne čelia diskriminácii. Neexistuje rovnosť, keďže etnické menšiny sú prenasledované a diskriminované. Neexistuje tak žiadna úcta k ľudskej dôstojnosti a slobode.

 - Turecko porušuje prvé podmienky pre vstup do EÚ, ktorými sú: stabilita inštitúcií zaručujúcich demokraciu, právny štát, ľudské práva a rešpektovanie a ochrana menšín. Zmluva o Európskej únii uvádza, že každá európska krajina môže požiadať o členstvo v prípade, že dodržuje demokratické hodnoty EÚ a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Európska komisia priznala, že v Turecku dochádza k porušovaniu demokracie a právneho štátu. Najvýznamnejšie ľudskoprávne organizácie prišli k rovnakým záverom pri hodnotení Turecka. Publikované hodnotiace správy Amnesty International a Human Rights Watch hovoria jasne. Napriek tomu prístupové rokovania ešte neboli zastavené.

Mnohí občania EÚ majú odpor k súčasnému dianiu, cítia sa však bezradní pokiaľ ide o zastavenie tohto procesu. Táto petícia má za cieľ vyjadriť názor občanov EÚ Európskemu parlamentu a Európskej komisii. Musia vidieť, že nedodržiavanie našich spoločných hodnôt odmietame.

Rokovania o prístupe Turecka do EÚ sa musia okamžite ukončiť.

Vyjadrite svoj názor podpísaním tejto petície. Obráňme hodnoty na ktorých nám záleží a ukážme, že spolu veríme v  hodnotu ľudskej dôstojnosti a slobody pre všetkých!

KTO

Túto petíciu iniciovalo Európske kresťanské politické hnutie (ECPM) a jeho členovia. ECPM je európskou politickou stranou, jej členovia sú poslancami Európskeho parlamentu a 14 národných parlamentov v Európskej únii.
ECPM považuje slobodu za kľúčovú hodnotu kresťanskej viery. Súčasný postoj Európskej únii k slobode je postavený na žido-kresťanských a humanistických hodnotách. ECPM verí, že každá krajina nerešpektujúca kľúčové hodnoty slobody tlače, vierovyznania a prejavu by nemala mať možnosť stať sa členskou krajinou Európskej únie.

Pre viac informácií, prosím, navštívte www.ecpm.info
Pre viac informácií o našich partneroch, prosím, kliknite na ich mená.

Odvolanie: Od roku 2010 sú aktivity ECPM finančne podporované Európskym parlamentom. ECMP má plnú zodpovednosť za akúkoľvek komunikáciu alebo zverejnenia, v akejkoľvek podobe a v akomkoľvek médiu. Európsky parlament nenesie žiadnu zodpovednosť za použitie hore uvedných informácií.

 Internetová stránka vznikla ako iniciatíva ECPM.

Spread the word

Follow Us